Pla d’ajuts a la retirada d’amiant 2023

La Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha aprovat amb data de 27 d’abril una nova línia de subvencions per a la retirada de l’amiant de la construcció, així com per la instal·lació de panells fotovoltaics en el mateix procés.
Aquesta resolució se suma a la recent publicació del Pla Nacional d’erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Cal felicitar-se per aquestes noves iniciatives, que ataquen un problema de salut pública que feia temps que esperàvem, i tenim ara per fi una proposta d’intencions concreta i amb calendari.

Retirada d'Amiant 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Un greu problema de salut pública i ambiental.

El sector de la construcció i la indústria va utilitzar extensivament l’amiant, sobretot entre els anys cinquanta i noranta. En l’edificació, el trobem principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però existeixen altres usos com a aïllament tèrmic i acústic, com a protecció contra incendis d’estructures metàl·liques o formant part d’altres materials.
Si els materials que contenen amiant (MCA) s’alteren, bé sigui per manipulació o per degradació, alliberen microfibres que poden penetrar en el cos per les vies respiratòries i poden romandre en el tracte respiratori durant dècades.

Aquesta entrada a l’organisme pot provocar càncer de pulmó, laringe i ovari, i dues malalties causades exclusivament per la pols d’amiant: l’asbestosi i el mesotelioma maligne. Els primers símptomes d’asbestosi s’evidencien entre 10 i 20 anys després de l’exposició, mentre que un càncer derivat d’aquesta exposició triga entre 20 i 40 anys a aflorar, fet que en dificulta la detecció primerenca. Tot i això, a l’Estat espanyol la prohibició total de fabricar, utilitzar o comercialitzar materials que contenen amiant no es va fer efectiva fins al 2002.


Malgrat la seva prohibició, l’amiant continua present en nombrosos elements constructius, equips i instal·lacions. El cicle de vida estimat dels MCA, especialment del fibrociment, és de 30 a 50 anys, així que es calcula que el 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que no es coneix un nivell d’exposició a les fibres d’amiant que no comporti risc. Els MCA es consideren, per tant, un problema de salut pública, laboral i mediambiental.

Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Les actuacions que es proposen per retirada d’amiant, organitzades en quatre àmbits:

 1. Identificació de l’amiant: Actuacions enfocades a la detecció d’elements i espais amb presència d’amiant, així com el seu seguiment i control.
 2. Retirada de l’amiant: Actuacions que tenen per objectiu l’eliminació ràpida i segura d’elements que contenen amiant.
 3. Prevenció dels efectes de l’amiant: Actuacions que aborden les conseqüències de l’amiant en la salut, així com les actuacions per prevenir i pal·liar aquests problemes en el futur.
 4. Impuls d’un nou marc normatiu: Actuacions que cal impulsar per disposar d’un marc normatiu autonòmic i estatal que permeti assolir els objectius previstos.

Fins ara, ja s’han dut a terme algunes iniciatives, com la creació del portal web amiant.gencat.cat, que facilita l’accés a informació especialitzada, al marc normatiu i a les diferents línies d’ajut. Paral·lelament s’ha encarregat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) l’elaboració d’un mapa de les cobertes amb fibrociment a tot el territori, que es preveu que estigui disponible a finals del 2023.


En endavant, cal doncs esperar que es vagin publicant les diferents resolucions i els plans d’actuació concrets. Pel que fa al sector de la construcció, aquelles actuacions previstes que més ens afecten son que fan referència a la identificació i retirada.

Malgrat estan pendents d’implementació, les principals accions seran:

Bloc 1: Identificació d’amiant:

 • ITEs: identificació d’elements amb amiant, i categoritzar-los com patologia greu.
 • Obres majors o llicències d’activitats amb demolició, rehabilitació o reforma hauran d’explicitar en el redactat de projectes la presència d’amiant.
 • CEE: obligatorietat de recollida d’informació sobre la presència d’amiant.

A mitjà o llarg termini, s’estudia la creació d’un certificat de presència d’amiant en l’edifici, com a document d’acompanyament obligatori en les transaccions immobiliàries, com passa ara en determinats casos, amb la cèdula d’habitabilitat o el Certificat d’Eficiència Energètica.

Bloc 2: Retirada d’amiant:

Objectiu marc és la completa retirada de tot l’amiant del parc privat abans de l’any 2032.

En l’àmbit dels equipaments públics, l’objectiu es fixa en l’any 2028, prioritzant en funció de la vulnerabilitat de l’usuari, per l’estat actual de conservació o pel seu ús intensiu.

Es preveuen accions que incentivin la retirada, com línies de subvenció específiques o lligades a d’altres existents, com la millora de l’eficiència energètica o les instal·lacions fotovoltaiques. També s’estudien vies de bonificació en l’àmbit tributari.

Finalment, aquells edificis amb presència d’amiant un cop esgotat el termini, es veuran exposats a multes, execució forçosa,  o les accions que es determinin.

Es treballarà en la simplificació dels processos administratius, delegant en les constructores convenientment homologades la capacitació de retirada d’amiant sense altres autoritzacions o resolucions administratives.

Així mateix es vol facilitar la recollida d’amiant de caràcter domèstic i en petites quantitats, apropant els punts de recollida al productor del residu i facilitant mitjans per al seu emmagatzematge o trasllat.

Com a mesura final s’estudiaran protocols d’encapsulament o confinament d’elements d’amiant que no sigui tècnicament possible retirar en aquell moment.

Conclusió:

El text és important i marca una voluntat política, però no determina quanties d’inversió. Cal esperar doncs que es vagin desgranant les accions concretes derivades del pla.

Cal destacar la convocatòria per aquest 2023 d’una campanya de subvencions a la retirada de l’amiant, i que no es feia des del 2021.

Actualment, hi ha algunes línies actives de subvenció a la retirada de l’amiant:

 • ICAEN: En els ajuts elegibles per a la implantació de sistemes de producció d’energies renovables, s’inclou un complement per a la subvenció de retirada de cobertes d’amiant damunt les quals s’instal·li un sistema de producció d’energia renovable. Els imports es quantifiquen en euros per kWpic, i per franges de potència instal·lada.
 • En el marc dels Fons Next Generation, es pot incloure el cost de la retirada de l’amiant, dins d’actuacions que en la seva globalitat compleixin els requisits d’estalvi energètic que maquen les bases de la subvenció. Com a criteri general, hi ha un ajut complementari de fins a 1.000€ per a edificis residencials unifamiliars, i de 12.000 per als plurifamiliars.
 • Puntualment es convoquen ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant malmeses per inclemències meteorològiques.
 • Finalment, la nova convocatòria 2023 acabada de publicar, preveu la subvenció de la retirada de l’amiant per a qualsevol tipus d’edifici:
  • La pot sol·licitar el propietari, sigui persona física o jurídica.
 • Té un import màxim de 30.000€ i inclou les feines de retirada i tractament del residu, incloent els mitjans auxiliars, però no els materials de substitució dels elements retirats.
 • Cal sol·licitar-la fins a 24 mesos abans de començar les obres, i notificar l’acabament en el termini d’un mes des de la finalització dels treballs.

Aquest conjunt de mesures és un pas endavant per la salut de les persones vinculada a la conservació dels edificis. Des de 23:45 Arquitectes Associats estem al corrent de les darreres novetats en el sector i oferim els serveis de rehabilitació per garantir la salut dels edificis i les persones.

Com es pot millorar l’eficiència energètica d’un edifici?

Una de les maneres més eficients per millorar l’eficiència energètica d’un edifici, és la de col·locar aïllament tèrmic en la seva envolupant.

En aquest petit edifici plurifamiliar del Districte de Gràcia de Barcelona, ens trobàvem amb tres parets mitgeres descobertes, sense envà pluvial, i amb importants signes de deteriorament pel pas dels anys.

23:45 Arquitectes s’ha encarregat de millorar l’eficiència energètica d’un edifici a Gràcia

El repte era rehabilitar les parets mitgeres, i a la vegada teníem l’oportunitat d’aplicar un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior, SATE, donant un confort afegit als habitatges, millorant la seva eficiència energètica substancialment.

Damunt de l’aïllament tèrmic vam aplicar un morter acolorit, donant a la mitgera el mateix tractament que a la façana de carrer.

eficiencia energética de un edificio | 2345 Arquitectes

Els sistemes SATE milloren l’eficiència energètica dels edificis, amb la corresponent reducció de la factura en calefacció o refrigeració, però també aporten confort eliminant els ponts tèrmics i fent més homogènia la temperatura dins l’habitatge. En conseqüència ajuden també a eliminar les humitats de condensació amb possibles fongs, i milloren la salubritat dels habitatges.

Darrerament hi ha disponibles al mercat sistemes SATE amb materials sostenibles i transpirables, que permeten fer les intervencions alhora que es té cura de l’ambient i la salut dels edificis.

Les millores en l’eficiència energètica dels edificis són subvencionables gràcies a la convocatòria dels Fons Next Generation, amb l’objectiu d’adaptar el parc d’edificis i habitatges als reptes nacionals i europeus en matèria de sostenibilitat.

Visita del nostre equip al Saló ArchitectatWork de Barcelona

Els dies 15 i 16 de març hem assistit al Saló ArchitectatWork de Barcelona, per conèixer de primera mà les darreres tendències en materials, acabats i solucions per façanes. A 23:45 Arquitectes estem atents a totes les novetats per tal d’enriquir els nostres projectes d’arquitectura, interiorisme i rehabilitació, oferint als nostres clients la solució més adequada amb el millor disseny.

En esdeveniments com aquest ens és possible veure els diferents productes de ben a prop, així com poder fer consultes tècniques i sol·licitar informació directament a les empreses expositores.

Nuestros compañeros en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes
Visual de una de las salas de la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes

Feria ArchitectatWork Barcelona

ArchitectatWork és una fira que escelebra a Barcelona en el CCIB – Centre Convencions Internacional Barcelona Barcelona. Allà s’han presentat les novetats d’empreses espanyoles i internacionals relacionades amb el sector de l’arquitectura.

ArchitectatWork es distingeix de la resta de fires perquè les empreses participants presenten les seves innovacions i per la qualitat dels seus productes. Aquestes són dues de les característiques més destacades del perquè els expositors l’escullen com a proposta referent per mostrar els seus productes en un entorn únic destinat a professionals de l’arquitectura i l’interiorisme. Una fira amb caràcter internacional en el que les empreses entren en contacte directe amb prescriptors locals, permetent així que la relació amb ells sigui propera i estreta.

Novedades expuestas en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes
Mando ducha expuesto en la Feria Architect@work Barcelona | 2345 Arquitectes

Des dels seus inicis, el format d’Architectatwork s’ha diferenciat pel seu destacat layout expositiu, el qual ha constituït i forjat la seva pròpia identitat. Un disseny que respon de manera eficient a les necessitats de facilitat, accessibilitat i fluïdesa en la dinàmica de fira i que genera un ambient agradable per donar a conèixer les últimes novetats, així com desenvolupar converses amenes entre expositors i visitants.

Aquest any Architectatwork Barcelona ha girat al voltant del tema “Recursos Naturals” i ha comptat amb Seminaris inspiradors on hem pogut escoltar i veure les reflexions que destacats professionals ens han compartir a partir de les seves investigacions i dilatada experiència en el sector, a més d’una exposició temàtica de materials i innovacions de productes curosament seleccionada.

¿A quin públic va dirigit Architectatwork ?

Entre els assistents de l’acte més afins hi ha arquitectes, interioristes, dissenyadors d’exterior i interior, enginyers, urbanistes, instituts governamentals, promotors immobiliaris i estudiants cursant el seu últim any.

Architectatwork és un format de fira internacional que es celebra en 16 països diferents i és un projecte que va néixer l’any 2003 en Kortrijk (Bèlgica) de la mà del grup C4 – Creative Fo(u)r amb l’objectiu de generar un contacte més amè i proper entre visitants i expositors del sector de l’arquitectura i l’interiorisme.

Reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha confiat en 23:45 Arquitectes per a la reforma del Parc del Mil·lenari. Aquest parc situat al límit de municipi, entre el vial de vora de l’autopista i el poliesportiu, és un coixí verd que fa de filtre per al nucli urbà.

El programa del Parc del Mil·lenari és extens i s’hi combinen zones per a infants, o una gran àrea per a l’esport, amb zones de passeig i repòs molt enjardinades.

Plano Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Criteris de Sostenibilitat per a la reforma del Parc del Mil·lenari de Sant Joan Despí

La proposta de reforma ha tingut en compte en tot moment criteris de sostenibilitat en la tria de materials i el tractament de l’aigua.

El programa ha consistit per una banda en la renovació i actualització de l’àrea infantil, substituint jocs i renovant el sauló, tot agrupant les activitats per edats.

L’altre focus d’atenció s’ha posat en les àrees esportives, on es ressituen les taules de ping pong i es renova completament la pista de bàsquet. En aquest cas s’ha optat per un nou paviment de llosetes de polipropilè 100% reciclat, que garantirà una durabilitat i una qualitat aptes per a partits reglats.

Baloncesto y otros deportes en el Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Els paviments de llambordes s’han renovat amb peces que garanteixin un filtratge en el terreny de la pluja, contribuint a la sostenibilitat del sòl.

Finalment s’ha incorporat la plantació de nou arbrat, disposat de manera que ordeni circulacions i diferents activitats.

Esperem el començament de les obres per a fer realitat aquesta nova àrea de lleure a Sant Joan Despí.

Arbolado Parque del Milenario de Sant Joan Despi

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar

La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar, dissenyada per 23:45 Arquitectes, aviat serà una realitat.

El projecte ha estat el resultat de mesos de treball en col·laboració amb l’Ajuntament, a partir de concurs d’idees guanyat el 2021.

L’espai de la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vilassar de Mar està inclòs al catàleg de patrimoni del municipi

El local on es farà la nova OAC és un espai inclòs en el catàleg de patrimoni del municipi, situat a la Plaça de la Vila. En els seus orígens, l’espai allotjava el Casino, i a principis del segle XX era un important lloc de trobada social.

D’aquesta època n’han quedat els sostres, formats per un seguit de voltes decorades amb pintures de rams de flors i centres de guix, així com una columna de fosa i restes de les falses bigues de fusta que ocultaven l’estructura metàl·lica.

El projecte preveu recuperar la visibilitat dels sostres i donar-los protagonisme, tot eliminant afegits i alliberant l’estructura de suport de les voltes.

El conjunt de l’espai està tractat amb materials inspirats en l’època d’esplendor del Casino, però responent en tot moment a les necessitats actuals d’una oficina de treball i atenció al públic.

S’ha incorporat climatització i xarxes, s’ha resolt l’accessibilitat i s’han instal·lat serveis, però sempre mantenint l’espaiositat de doble alçada i destacant sostre i estructura originals, que es percep tot just entrar en la nova oficina.

Rehabilitació de la Façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona

Hem acabat les obres de rehabilitació de la façana Sud del Centre de Serveis de la Zona Franca de Barcelona.

Aquesta és la segona fase del conjunt de treballs que han de finalitzar amb la restauració de tota l’envolupant de l’edifici.


Construït amb una estructura de formigó molt diàfana i esvelta, la proximitat al mar ha estat el gran enemic de l’edifici, que ha patit els efectes de la carbonatació del formigó i l’oxidació dels seus armats.

El procés de restauració ha passat per descobrir totes les zones malmeses, passivar els armats oxidats, i puntualment restituir-los degut a la pèrdua de secció que han patit.


L’acabat final s’ha hagut d’afinar molt per no perdre la textura del formigó vist i la planeïtat dels paraments.

l’Institut de Logística de Barcelona per 23:45 Arquitectes 

Aquest estiu, a 23:45 Arquitectes Associats tindrem l’oportunitat de dur a terme la implantació de l’Institut de Logística de Barcelona, a l’edifici World Trade Center. La redacció del projecte l’hem finalitzat aquesta primavera passada, en coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i els responsables de l’equipament, i les obres d’aquest estiu han de permetre començar el nou curs en la ubicació ideal per aquest equipament.

L´Institut de Logística de Barcelona comptarà amb una ubicació excepcional, l´edifici World Trade Center

El Consorci d’Educació i el Port de Barcelona treballaran plegats en el desplegament del nou institut, que s’ubicarà el 2025 de manera definitiva en el nou Hub de Coneixement, Innovació i Formació que el Port de Barcelona desenvoluparà al moll de Sant Bertran. L’aposta per centres singulars per àmbits professionals permet la concentració del talent de docents i alumnes i es converteix en una eina que clarifica l’oferta, i facilita l’orientació per a l’alumnat del seu horitzó formatiu i professional.

La creació de l’Institut de Logística de Barcelona permetrà a l’alumnat establir sinergies amb el Port de Barcelona, i amb altres empreses que operen en aquest àmbit econòmic. Així, l’Institut de Logística de Barcelona ubicat en el Port de Barcelona ha de funcionar esdevenint nexe i interlocutor directe amb els grans actors del sector metropolitans i autonòmics.


El projecte distribueix les aules en diferents espais del World Trade Center, aprofitant així les infraestructures i serveis existents en l’edifici, i gaudint dels espais de relació comuns. Es crearan aules amb una important infraestructura de veu i dades, tallers i espais d’administració. La gran plaça central de l’edifici serà el nexe d’unió del nou institut.

Implementación del Instituto Logístico de Barcelona por 23:45 Arquitectes | 23:45 Arquitectes

23:45 Arquitectes ha estat proclamat finalista per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona

L’estudi 23:45 Arquitectes Associats ha estat proclamat finalista en el concurs obert per a la reforma del vestíbul d’accés a l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça de Sant Miquel.

La proposta de 23:45 Arquitectes ha destacat per la seva claredat i adaptabilitat

Entre els anys 1958 i 1963 es va construir el nou edifici municipal conegut com Novíssim, essent alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles. Aquest edifici de gran alçada i difícil integració a la trama gòtica del casc antic, va completar el conjunt de les Cases Consistorials juntament amb els edificis Nou, de finals dels anys 20, i l’edifici Palau, amb façana a la Plaça Sant Jaume. Per donar un accés comú a les Cases Consistorials, es va crear un gran vestíbul d’accés a la Plaça de Sant Miquel, que pràcticament no s’ha modificat des de la seva inauguració.


L’objecte del concurs era el de dotar-lo d’un caràcter més transparent i obert, flexibilitzar el seu ús i integrar-hi les infraestructures necessàries en connectivitat, rodes de premsa, zones de treball eventual o mobilitat personal. Els criteris de valoració han posat especial èmfasi en la sostenibilitat i els criteris ambientals de construcció en les propostes.

La proposta presentada per 23:45 Arquitectes Associats ha destacat, a criteri del jurat, per la seva claredat en l’ordenació de les funcions i l’adaptabilitat a canvis de posició dels usos. La nova proposta s’ha compatibilitzat amb les preexistències de manera integradora. Així mateix ha obtingut una de les màximes valoracions pel que fa a la reducció de la demanda energètica amb sistemes passius, i l’ús de materials adequats en quant a durabilitat i manteniment.

El desenvolupament del concurs ha estat un treball de gran complexitat per la qualitat de condicionants de partida i ha suposat un repte creatiu i de coordinació d’equips, del que a 23:45 Arquitectes estem especialment orgullosos.

Biohabitabilitat. El dormitori, font de salut

La salut de les persones està lligada en gran mesura a l’entorn en el que viu. El tipus d’entorn urbà, els edificis i la feina que fem condicionen en gran mesura que l’ambient que ens rodeja sigui més o menys saludable. Així, de la mateixa manera que tenim cura del nostre cos, l’hem de tenir de l’entorn en el que vivim, en la mesura que ens sigui possible. No en va, l’edifici que habitem és anomenat la tercera pell, després de l’epidermis, primera pell, i de la roba que ens posem, segona pell.

Criteris de biohabitabilitat

L’arquitectura i el disseny d’espais interiors juga un paper clau en la qualitat ambiental dels espais on vivim, i per tant en el nostre benestar personal. A l’estudi 23:45 Arquitectes dissenyem espais interiors, ja siguin habitatges nous, reformes interiors o bé oficines, tenint en compte criteris de biohabitabilitat i la influència sobre la salut que té l’arquitectura, ja sigui pels materials, la il·luminació, el so, o les instal·lacions.

Biohabitabilitat | 2345 Architects

És clar que quant més temps passem en un espai, més influirà sobre nosaltres com estigui dissenyat, i quins factors s’hagin tingut en compte. En aquest cas, el dormitori és sovint l’estança on passem més hores, i per tant una de les zones on cal posar més cura quan es fa un disseny d’interiors. La primera mirada es posa sovint sobre la tria de materials, per tal que siguin saludables i no continguin elements que si bé estan acceptats per la normativa, poden ser perjudicials per la salut, com els formaldehids, els Ftalats, i d’altres components volàtils presents en molts materials de construcció i mobiliari.

Més enllà d’aquests factors, cal tenir molt en compte la influència de les radiacions produïdes per camps elèctrics i magnètics, tant d’alta com de baixa freqüència. Aquests poden provenir d’aparells que tinguem a casa com d’electrodomèstics o el wifi domèstic i la telefonia mòbil.

Des de 23:45 Arquitectes, quan tenim l’oportunitat d’intervenir sobre els espais d’estada i descans de les persones, tenim en compte la disposició de les instal·lacions que envolten aquest espai. D’aquesta manera cal evitar situacions com aproximar electrodomèstics al dormitori, encara que hi hagi un mur de separació, o fer esteses elèctriques que creuin l’estança prop del llit. Quan aquests casos són inevitables, podem recórrer als apantallaments de parets o paviments amb pintures de grafit o malles metàl·liques.

De la mateixa manera, podem dissenyar el traçat de les instal·lacions en arbre, evitant anells, instal·lar circuits elèctrics independents amb desconnexió automàtica per a dormitoris, i programar la desconnexió automàtica del wifi de casa en horari de nit. Les solucions i tècniques per ajudar al benestar de les persones són moltes, i quan dissenyem espais interiors, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada informar als nostres clients de les opcions de que disposem per millorar el seu entorn més proper.

Nova convocatòria de subvencions

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona ha publicat recentment una nova línia de subvencions per a la millora de l’espai públic.

Aquesta nova convocatòria de subvencions està enfocada en dues línies bàsiques:
D’una banda, Elements patrimonials. Projectes en edificis o parts d’edificis que incloguin elements d’interès  patrimonial, catalogats o no. Les actuacions previstes son per exemple rehabilitacions de façanes, recuperació d’elements singulars, rehabilitació de vestíbuls, o locals comercials singulars.

D’altra banda, Millora del Paisatge urbà. Projectes de recuperació de mitgeres, creació de cobertes verdes, i naturalització d’espais. Es preveuen actuacions com aïllament de mitgeres i noves obertures com finestres o  balcons, implantació de fotovoltaiques en mitgeres, verd en cobertes o en vertical, millora d’espais lliures d’edificació, entre d’altres.

El paisaje urbà forma part bé comú I els ciutadans tenen el dret de gaudir-ne.

Els ajust han de servir per a donar rellevància al paisatge, promoure´n el respecte i protegir-ne els valors (comunitaris, cultural, identitaris, patrimonials I històrics).

La sostenibilitat ambiental i la implantació del verd aporta valor al paisatge i millora la qualitat  de vida dels ciutadans.

Cal destacar que aquestes intervencions han de fer-se sempre sota un enfocament de qualitat de l’espai arquitectònic, i seran estudiades una a una per l’IMPU per si poden ser objecte de subvenció, en funció del seu valor afegit de millora de l’espai urbà i el Patrimoni.

L’estudi 23:45 Arquitectes està especialitzat en la intervenció en el patrimoni arquitectònic i tenim una àmplia experiència en la tramitació d’expedients en entorns catalogats. Per això podem excel·lir en l’aportació del valor afegit de qualitat arquitectònica als nostres projectes de rehabilitació, i oferir les millors garanties en l’assoliment de les noves subvencions.

El concepte de millora del patrimoni i el paisatge urbà s’entén des del punt de vista social, tant material com immaterial, vinculant l’habitant i la ciutat. És sota a quest prisma que l’Institut valorarà les propostes que li siguin presentades.

Pel que fa a les dades, hi ha una reserva pressupostaria de 3.200.000 € que es repartiran entre les diferents línies o modalitats d’ajuts i es preveu mantenir aquestes convocatòries anuals durant 10 anys.

La quantia de les subvencions depèn de la intervenció, oscil·lant entre un 15% per a la naturalització de tanques o retirada de fibrociment, i un 50% per a la recuperació d’elements singulars o ornamentals, obres en elements comuns o comerços emblemàtics.

Cal tenir en compte que un projecte es pot acollir a diferents subvencions alhora, com per exemple la recuperació d’estucs originals, alhora que la retirada d’instal·lacions obsoletes o fibrociment.

La data límit per a la sol·licitud de l’Informe Previ de Subvenció és el 15 de novembre de 2022, i la data límit per iniciar les obres és el 31 de març de 2023.

És per això molt important contar amb un estudi d’arquitectura especialitzat, com 23:45 Arquitectes, que tingui en compte tots els aspectes del projecte i conegui de primera mà els que poden ser objecte de subvenció.

L’experiència del nostre estudi en l’ús de materials naturals de base mineral, com estucs i pintures al silicat, o aïllants per al tractament de mitgeres que siguin transpirables i exempts de derivats del petroli, és una garantia de qualitat ambiental, sostenibilitat, i per tant d’èxit en la qualitat del paisatge urbà.