Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://2345arquitectes.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials. 

23:45 Arquitectes Associats, S.L.P recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 1. Formulari de contacte del web: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la seva petició.
 2. Newsletter: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per remetre les newsletter, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.
 3. Les dades recollides en les nostres dependències seran exclusivament utilitzades per a la prestació del servei. En el supòsit que algun dels serveis vagi dirigit a menors de 14 anys es sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.
 4. Dades de candidats a vacants laborals de 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P: en el cas que ens enviï els seu CV o de realitzar una entrevista de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P.
 5. Dades de les càmeres de seguretat: les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat tenen la finalitat de garantir la seguretat de les instal·lacions així com de les persones que es troben en les mateixes.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des de l’últim contacte. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

En cas de comprar algun producte, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri la relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d’un any, després del qual, de no haver estat seleccionat, s’esborraran dels nostres sistemes.

Les dades proporcionades per l’enviament de la newsletter es conservaran fins que ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. Pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat seran guardades durant un mes, transcorregut el qual seran esborrades, excepte en aquells supòsits en que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Legitimització

Les dades personals dels clients i dels treballadors seran tractades per al compliment de la relació contractual.

La base legal per al tractament de les seves dades per a l’enviament de la newsletter és el consentiment per part de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades captades per les nostres càmeres de seguretat és l’interès legítim en evitar, o si escau investigar, els possibles incidents que ocorrin en les instal·lacions.

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a 23:45 Arquitectes Associats, S.L.P a aquest cessió de dades.

Tipologia de dades tractades

 • Dades identificatives (Nombre, cognoms)
 • Dades de contacto (email, telèfon, adreça)
 • Dades d’al·lèrgies.
 • Historial laboral.
 • Historial acadèmic.

Te dret a

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.