Pla d’ajuts a la retirada d’amiant 2023

La Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha aprovat amb data de 27 d’abril una nova línia de subvencions per a la retirada de l’amiant de la construcció, així com per la instal·lació de panells fotovoltaics en el mateix procés.
Aquesta resolució se suma a la recent publicació del Pla Nacional d’erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Cal felicitar-se per aquestes noves iniciatives, que ataquen un problema de salut pública que feia temps que esperàvem, i tenim ara per fi una proposta d’intencions concreta i amb calendari.

Retirada d'Amiant 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Un greu problema de salut pública i ambiental.

El sector de la construcció i la indústria va utilitzar extensivament l’amiant, sobretot entre els anys cinquanta i noranta. En l’edificació, el trobem principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però existeixen altres usos com a aïllament tèrmic i acústic, com a protecció contra incendis d’estructures metàl·liques o formant part d’altres materials.
Si els materials que contenen amiant (MCA) s’alteren, bé sigui per manipulació o per degradació, alliberen microfibres que poden penetrar en el cos per les vies respiratòries i poden romandre en el tracte respiratori durant dècades.

Aquesta entrada a l’organisme pot provocar càncer de pulmó, laringe i ovari, i dues malalties causades exclusivament per la pols d’amiant: l’asbestosi i el mesotelioma maligne. Els primers símptomes d’asbestosi s’evidencien entre 10 i 20 anys després de l’exposició, mentre que un càncer derivat d’aquesta exposició triga entre 20 i 40 anys a aflorar, fet que en dificulta la detecció primerenca. Tot i això, a l’Estat espanyol la prohibició total de fabricar, utilitzar o comercialitzar materials que contenen amiant no es va fer efectiva fins al 2002.


Malgrat la seva prohibició, l’amiant continua present en nombrosos elements constructius, equips i instal·lacions. El cicle de vida estimat dels MCA, especialment del fibrociment, és de 30 a 50 anys, així que es calcula que el 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que no es coneix un nivell d’exposició a les fibres d’amiant que no comporti risc. Els MCA es consideren, per tant, un problema de salut pública, laboral i mediambiental.

Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes
Retirada de Amianto 2023 | 2345 Arquitectes

Les actuacions que es proposen per retirada d’amiant, organitzades en quatre àmbits:

 1. Identificació de l’amiant: Actuacions enfocades a la detecció d’elements i espais amb presència d’amiant, així com el seu seguiment i control.
 2. Retirada de l’amiant: Actuacions que tenen per objectiu l’eliminació ràpida i segura d’elements que contenen amiant.
 3. Prevenció dels efectes de l’amiant: Actuacions que aborden les conseqüències de l’amiant en la salut, així com les actuacions per prevenir i pal·liar aquests problemes en el futur.
 4. Impuls d’un nou marc normatiu: Actuacions que cal impulsar per disposar d’un marc normatiu autonòmic i estatal que permeti assolir els objectius previstos.

Fins ara, ja s’han dut a terme algunes iniciatives, com la creació del portal web amiant.gencat.cat, que facilita l’accés a informació especialitzada, al marc normatiu i a les diferents línies d’ajut. Paral·lelament s’ha encarregat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) l’elaboració d’un mapa de les cobertes amb fibrociment a tot el territori, que es preveu que estigui disponible a finals del 2023.


En endavant, cal doncs esperar que es vagin publicant les diferents resolucions i els plans d’actuació concrets. Pel que fa al sector de la construcció, aquelles actuacions previstes que més ens afecten son que fan referència a la identificació i retirada.

Malgrat estan pendents d’implementació, les principals accions seran:

Bloc 1: Identificació d’amiant:

 • ITEs: identificació d’elements amb amiant, i categoritzar-los com patologia greu.
 • Obres majors o llicències d’activitats amb demolició, rehabilitació o reforma hauran d’explicitar en el redactat de projectes la presència d’amiant.
 • CEE: obligatorietat de recollida d’informació sobre la presència d’amiant.

A mitjà o llarg termini, s’estudia la creació d’un certificat de presència d’amiant en l’edifici, com a document d’acompanyament obligatori en les transaccions immobiliàries, com passa ara en determinats casos, amb la cèdula d’habitabilitat o el Certificat d’Eficiència Energètica.

Bloc 2: Retirada d’amiant:

Objectiu marc és la completa retirada de tot l’amiant del parc privat abans de l’any 2032.

En l’àmbit dels equipaments públics, l’objectiu es fixa en l’any 2028, prioritzant en funció de la vulnerabilitat de l’usuari, per l’estat actual de conservació o pel seu ús intensiu.

Es preveuen accions que incentivin la retirada, com línies de subvenció específiques o lligades a d’altres existents, com la millora de l’eficiència energètica o les instal·lacions fotovoltaiques. També s’estudien vies de bonificació en l’àmbit tributari.

Finalment, aquells edificis amb presència d’amiant un cop esgotat el termini, es veuran exposats a multes, execució forçosa,  o les accions que es determinin.

Es treballarà en la simplificació dels processos administratius, delegant en les constructores convenientment homologades la capacitació de retirada d’amiant sense altres autoritzacions o resolucions administratives.

Així mateix es vol facilitar la recollida d’amiant de caràcter domèstic i en petites quantitats, apropant els punts de recollida al productor del residu i facilitant mitjans per al seu emmagatzematge o trasllat.

Com a mesura final s’estudiaran protocols d’encapsulament o confinament d’elements d’amiant que no sigui tècnicament possible retirar en aquell moment.

Conclusió:

El text és important i marca una voluntat política, però no determina quanties d’inversió. Cal esperar doncs que es vagin desgranant les accions concretes derivades del pla.

Cal destacar la convocatòria per aquest 2023 d’una campanya de subvencions a la retirada de l’amiant, i que no es feia des del 2021.

Actualment, hi ha algunes línies actives de subvenció a la retirada de l’amiant:

 • ICAEN: En els ajuts elegibles per a la implantació de sistemes de producció d’energies renovables, s’inclou un complement per a la subvenció de retirada de cobertes d’amiant damunt les quals s’instal·li un sistema de producció d’energia renovable. Els imports es quantifiquen en euros per kWpic, i per franges de potència instal·lada.
 • En el marc dels Fons Next Generation, es pot incloure el cost de la retirada de l’amiant, dins d’actuacions que en la seva globalitat compleixin els requisits d’estalvi energètic que maquen les bases de la subvenció. Com a criteri general, hi ha un ajut complementari de fins a 1.000€ per a edificis residencials unifamiliars, i de 12.000 per als plurifamiliars.
 • Puntualment es convoquen ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant malmeses per inclemències meteorològiques.
 • Finalment, la nova convocatòria 2023 acabada de publicar, preveu la subvenció de la retirada de l’amiant per a qualsevol tipus d’edifici:
  • La pot sol·licitar el propietari, sigui persona física o jurídica.
 • Té un import màxim de 30.000€ i inclou les feines de retirada i tractament del residu, incloent els mitjans auxiliars, però no els materials de substitució dels elements retirats.
 • Cal sol·licitar-la fins a 24 mesos abans de començar les obres, i notificar l’acabament en el termini d’un mes des de la finalització dels treballs.

Aquest conjunt de mesures és un pas endavant per la salut de les persones vinculada a la conservació dels edificis. Des de 23:45 Arquitectes Associats estem al corrent de les darreres novetats en el sector i oferim els serveis de rehabilitació per garantir la salut dels edificis i les persones.