Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar

Rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges a Ciutat Vella.

L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges entre mitgeres situat al barri del Raval de Barcelona.

El punt de partida ha estat un edifici en estat d’abandonament, amb patologies importants i una distribució obsoleta per als requeriments d’habitabilitat actuals.

La rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges al barri del Raval de Barcelona, implica una anàlisi detallada de la gran diversitat d’aspectes a tenir en compte des dels inicis del projecte d’arquitectura. És necessari analitzar des de l’afectació de les obres al teixit econòmic, el trànsit o les molèsties al veïnat, fins a la implantació d’habitatges de qualitat espacial i ambiental en un entorn de gran densitat urbanística.

En el projecte realitzat s’han tingut en compte aquests aspectes i s’ha avançat en la planificació de l’obra, en el predimensionat i avaluació econòmica de cadascuna de les solucions proposades, per garantir que la implantació de les mesures i la seva efectivitat són reals, construïbles i optimitzades al màxim, tant pels recursos disponibles per a l’obra, com la qualitat formal i constructiva de l’edifici resultant.

El projecte planteja la construcció de sis nous habitatges passants, dos per planta, recuperant les distribucions clàssiques de Barcelona, amb dues façanes i un pati central que garanteix uns nivells d’il·luminació i ventilació naturals en totes les estances.

La planta baixa planteja un ampli vestíbul que s’obre amb continuïtat a un pati de llums, com element d’arquitectura tradicional comú en tot el teixit del casc antic de Barcelona. Es dissenya com un element exterior descobert, aportador de ventilació creuada i de llum natural a totes les peces dels habitatges. Conté el nucli de comunica­cions verticals i resol els passos d’instal·lacions.

En planta dos locals en planta baixa tenen accés al pati posterior, i es mantenen les façanes originals, el pla de coberta i una part dels forjats.

Tant la part de restauració com la d’obra nova es projecten a partir de criteris de sostenibilitat i seguint mètodes de construcció tradicionals, obtenint com a resultat una qualificació energètica nivell A.

En el disseny dels espais comuns s’ha integrat una millora de la mobilitat en sentit ampli, més enllà de la motriu, tot considerant l’accés i desplaçament de persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Les solucions i ajuts es plantegen prenent com a base un correcte disseny arquitectònic, amb els complements

tècnics necessaris: supressió de rampes i desnivells en els espais comuns, recorreguts adaptats a tots els habitatges, incorporació de llum natural en tots els espais comuns, ús de dobles passamans en els recorregut i escales, franges antilliscants al paviment, senyalística adaptada en alçada, mida i incorporació de Braille, o sensors de moviment per al control lumínic.

Client

Foment de Ciutat Vella

Ubicació

Carrer Sant Ramon nº 6, Districte de Ciutat Vella, Barcelona

Pressupost

1.250.000 €

Any projecte

2012-2013

Any execució

2013-2014