Parc Central de Vinaròs

Concurs d’idees per al Parc central del municipi de Vinaròs, Castelló.

L’Ajuntament de Vinaròs va convocar un concurs públic per a l’ordenació d’una gran àrea del municipi, i establir un nou pol de trobada i activitats a l’aire lliure.

La proposta presentada per Roger Montoto, en col·laboració amb l’estudi Casamor-Gabas-Ribas, va resultar finalista entre desenes de candidats.

Parque Central de Vinarós
Parque Central de Vinarós

El nou Parc Central, malgrat la seva gran dimensió respecte del municipi al que pertany, cerca la integració en el teixit de la ciutat, mitjançant una topografia plana i la continuïtat de la trama urbana.

D’aquesta manera es generen nexes de connexió entre diferents àmbits, i permet consolidar el futur creixement urbà de Vinaròs, tot dotant a la ciutat un nou espai de centralitat que relacioni els equipaments municipals i els usos culturals que es recolzaran en el parc.

Parque Central de Vinarós
Parque Central de Vinarós

L’àmbit es projecta a partir de la manipulació d’imatges i referents d’espais naturals autòctons principalment agrícoles per introduir-los a la ciutat, jugant amb les contradiccions entre allò natural i allò artificial. En cap moment el parc es planteja com la fotografia d’un espai natural. 

Es consideren els conreus agrícoles, els horts, els marges amb plantacions d’ametllers, oliveres, garrofers, etc., formant zones d’arbrat autòcton, àrees d’horta i espais de caràcter urbà, tot això tractat des de l’abstracció de formes i funcions que permetin la seva integració.

Client

Ajuntament de Vinaròs

Ubicació

Vinaròs (Castelló)

Pressupost

2.750.000 €

Any projecte

2006

Any execució