Edificis industrials i logístics

Els edificis industrials tenen unes necessitats que poden variar en funció de les diferents activitats que s’hi desenvolupin. És per això important enfocar el projecte arquitectònic tenint en compte els usos industrials i no només arquitectònics que s’hi puguin implementar en el futur.

La forma i la mida de l’edificació es troben al servei de la funció que ha de resoldre, la l’organització de la producció que sigui necessari establir i de la maquinària que ha d’acollir.

Edificis industrials i logístics que responen a les necessitats comercials:

23:45 Arquitectes realitza projectes de naus industrials, centres logístics o edificis industrials integrant els equips pluridisciplinaris necessaris. L’objectiu és respondre a les necessitats comercials i alhora afrontar amb eficàcia les exigències de seguretat, accessibilitat o mediambiental, amb un enfocament pragmàtic i resolutiu.

Sensibles a les necessitats canviants del sector de l’arquitectura industrial, 23:45 Arquitectes evoluciona per donar resposta amb funcionalitat i qualitat formal, dissenyant edificis que es centren no tan sols en el seu objectiu principal de resoldre una funció, si no també d’aportar el valor afegit d’imatge d’empresa.

Projectes relacionats:

Altres serveis:

Disseny d’habitatges

23:45 Arquitectes ofereix projectes d’arquitectura per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Restauració i rehabilitació d’edificis

L’estudi té una àmplia experiència en la restauració d’edificis, tant en la rehabilitació d’edificis d’habitatges com en la rehabilitació d’edificis patrimonials o d’obres singulars.

Equipaments i Arquitectura corporativa

Els projectes d’edificis d’equipaments i els edificis corporatius i comercials responen a una clara necessitat funcional i al mateix temps tenen un paper representatiu important.

Disseny d’oficines

El disseny dels espais de treball són una part fonamental de la productivitat de les empreses i del benestar dels seus treballadors.