Casa Baró

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Alt Urgell.

El poble d’Estamariu se situa al capdamunt d’un turó, i en l’accés a la part alta hi ha les restes d’una antiga construcció de la que només en queda un imponent mur que salva el desnivell abrupte i conforma un mirador natural sobre la serra del Cadí.

Casa Baró
Casa Baró

És en aquesta plataforma, i aprofitant la geometria i murs persistents, que es dissenya l’habitatge unifamiliar que s’integrarà en les volumetries i perfil del municipi, tal com s’aprecia des de la plana.

Es planteja des del començament l’ús de materials de la zona: aplacat de pedra per les façanes, fusteries de fusta i coberta de teula. Tots els elements constructius de l’edifici volen establir una clara harmonia entre l’habitatge nou i els existents.

Casa Baró
Casa Baró

Pel que fa a la composició geomètrica de l’habitatge, el disseny en planta és de tipus exterior-interior, per tant el perímetre projectat no és res més que la posició actual dels murs existents.

Simplement es practicarà dins de l’edifici una sèrie de divisions per resoldre els espais d’ús quotidià, conformant una àmplia sala en planta baixa i els dormitoris en planta primera, assegurant que tots els espais tinguin una orientació que permeti gaudir de la il·luminació natural de les vistes privilegiades.

Client

Lluís Baró

Ubicació

Estamariu, Alt Urgell

Pressupost

110.000 €

Any projecte

2005

Any execució

2004-2005

Parc Central de Vinaròs

Concurs d’idees per al Parc central del municipi de Vinaròs, Castelló.

L’Ajuntament de Vinaròs va convocar un concurs públic per a l’ordenació d’una gran àrea del municipi, i establir un nou pol de trobada i activitats a l’aire lliure.

La proposta presentada per Roger Montoto, en col·laboració amb l’estudi Casamor-Gabas-Ribas, va resultar finalista entre desenes de candidats.

Parque Central de Vinarós
Parque Central de Vinarós

El nou Parc Central, malgrat la seva gran dimensió respecte del municipi al que pertany, cerca la integració en el teixit de la ciutat, mitjançant una topografia plana i la continuïtat de la trama urbana.

D’aquesta manera es generen nexes de connexió entre diferents àmbits, i permet consolidar el futur creixement urbà de Vinaròs, tot dotant a la ciutat un nou espai de centralitat que relacioni els equipaments municipals i els usos culturals que es recolzaran en el parc.

Parque Central de Vinarós
Parque Central de Vinarós

L’àmbit es projecta a partir de la manipulació d’imatges i referents d’espais naturals autòctons principalment agrícoles per introduir-los a la ciutat, jugant amb les contradiccions entre allò natural i allò artificial. En cap moment el parc es planteja com la fotografia d’un espai natural. 

Es consideren els conreus agrícoles, els horts, els marges amb plantacions d’ametllers, oliveres, garrofers, etc., formant zones d’arbrat autòcton, àrees d’horta i espais de caràcter urbà, tot això tractat des de l’abstracció de formes i funcions que permetin la seva integració.

Client

Ajuntament de Vinaròs

Ubicació

Vinaròs (Castelló)

Pressupost

2.750.000 €

Any projecte

2006

Any execució

Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar

Rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges a Ciutat Vella.

L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges entre mitgeres situat al barri del Raval de Barcelona.

El punt de partida ha estat un edifici en estat d’abandonament, amb patologies importants i una distribució obsoleta per als requeriments d’habitabilitat actuals.

La rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges al barri del Raval de Barcelona, implica una anàlisi detallada de la gran diversitat d’aspectes a tenir en compte des dels inicis del projecte d’arquitectura. És necessari analitzar des de l’afectació de les obres al teixit econòmic, el trànsit o les molèsties al veïnat, fins a la implantació d’habitatges de qualitat espacial i ambiental en un entorn de gran densitat urbanística.

En el projecte realitzat s’han tingut en compte aquests aspectes i s’ha avançat en la planificació de l’obra, en el predimensionat i avaluació econòmica de cadascuna de les solucions proposades, per garantir que la implantació de les mesures i la seva efectivitat són reals, construïbles i optimitzades al màxim, tant pels recursos disponibles per a l’obra, com la qualitat formal i constructiva de l’edifici resultant.

El projecte planteja la construcció de sis nous habitatges passants, dos per planta, recuperant les distribucions clàssiques de Barcelona, amb dues façanes i un pati central que garanteix uns nivells d’il·luminació i ventilació naturals en totes les estances.

La planta baixa planteja un ampli vestíbul que s’obre amb continuïtat a un pati de llums, com element d’arquitectura tradicional comú en tot el teixit del casc antic de Barcelona. Es dissenya com un element exterior descobert, aportador de ventilació creuada i de llum natural a totes les peces dels habitatges. Conté el nucli de comunica­cions verticals i resol els passos d’instal·lacions.

En planta dos locals en planta baixa tenen accés al pati posterior, i es mantenen les façanes originals, el pla de coberta i una part dels forjats.

Tant la part de restauració com la d’obra nova es projecten a partir de criteris de sostenibilitat i seguint mètodes de construcció tradicionals, obtenint com a resultat una qualificació energètica nivell A.

En el disseny dels espais comuns s’ha integrat una millora de la mobilitat en sentit ampli, més enllà de la motriu, tot considerant l’accés i desplaçament de persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda. Les solucions i ajuts es plantegen prenent com a base un correcte disseny arquitectònic, amb els complements

tècnics necessaris: supressió de rampes i desnivells en els espais comuns, recorreguts adaptats a tots els habitatges, incorporació de llum natural en tots els espais comuns, ús de dobles passamans en els recorregut i escales, franges antilliscants al paviment, senyalística adaptada en alçada, mida i incorporació de Braille, o sensors de moviment per al control lumínic.

Client

Foment de Ciutat Vella

Ubicació

Carrer Sant Ramon nº 6, Districte de Ciutat Vella, Barcelona

Pressupost

1.250.000 €

Any projecte

2012-2013

Any execució

2013-2014

Nau Yaskawa

Reforma d’una nau industrial per a l’empresa de robòtica Yaskawa Ibèrica.

La proposta neix de la necessitat de crear un espai representatiu per a l’empresa, amb una àrea de formació i una d’exposició de producte destinada a visitants i clients.

Es dissenya un espai de línia neta, gairebé asèptica, per reflectir l’esperit de l’alta tecnologia i la precisió amb que es desenvolupen els productes.

Reforma interior nave Yaskawa
Reforma interior nave Yaskawa

S’ha adequat també una gran sala posterior on es realitza el muntatge i prova dels robots.

Les funcions en l’espai públic es distribueixen amb la pintura del paviment, definint àrees amb els diferents usos, mentre que l’aula de formació es compartimenta amb un parament vidriat que permet participar de la llum natural.

Reforma interior nave Yaskawa
Reforma interior nave Yaskawa

Els paraments es tracten amb colors bàsics, blanc i negre, en els que es destaca el blanc per a definir àmbits i usos, i el negre per diluir els espais eixamplant-ne la percepció.

Client

Yaskawa Iberica S.L.

Ubicació

Polígon Industrial el Regàs, Gavà

Pressupost

150.000 €

Any projecte

2013

Any execució

2013

Habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Codines

La reforma d’un habitatge del segle XVIII és sempre un repte estimulant, i una oportunitat per redescobrir la història, les tècniques de construcció i la manera de viure d’una altra època.

Casa Sant Feliu de Codines
Casa Sant Feliu de Codines

En aquest cas, l’aproximació al projecte es fa des del respecte per la construcció, on es realitzaran els canvis mínims per adaptar-la a les necessitats de l’habitatge actual, però es mantindran materials i acabats tan propers a l’original com sigui possible.

Ha estat necessària la substitució d’algunes de les bigues de coberta, i el reforç dels sostres amb una capa de compressió connectada a la fusta que no és visible un cop acabada l’obra.

Casa Sant Feliu de Codines
Casa Sant Feliu de Codines

Les parets i murs de façana, s’han revestit amb morter de calç, per recuperar la càlida textura original, i alhora garantir que l’habitatge transpira per obtenir un ambient interior saludable.

En planta baixa s’ha col·locat la cuina en la part posterior, reutilitzant un antic espai per bestiar, i s’ha il·luminat gràcies a una gran lluerna situada en el sostre. Per la seva banda, la sala d’entrada s’ha habilitat com a menjador i estar.

En la planta primera se situen els dormitoris, dos d’interconnectables, i el principal amb una configuració oberta, amb una bany comunicat i una terrassa interior creada a partir de la modificació de la coberta.

Casa Sant Feliu de Codines

Els acabats interiors es realitzen respectant els materials en cru. S’ha deixat la fusta vista un cop tractada, i la ceràmica per als paviments interiors i exteriors. 

S’aconsegueix d’aquesta manera un interior serè i harmònic en tot l’habitatge.

El projecte i l’obra s’han dut a terme en col·laboració amb David Vilarasau, de l’empresa S.O.Stenible

Client

Ubicació

Pressupost

Any projecte

Any execució

Nissan Brand Center

Edifici Nissan Brand Center.

La ciutat de Barcelona és un emplaçament emblemàtic a nivell europeu, i és per això que la companyia Nissan la tria per a la construcció del Nissan Brand Center, un edifici emblemàtic que tindrà la funció de seu per als actes de presentació de producte, formació interna de dealers i actes de promoció de la marca.

Nissan Brand Center
Nissan Brand Center

L’edifici per tant s’ha de dissenyar com un gran contenidor, amb personalitat pròpia, i que inclogui els serveis necessaris per als diferents tipus d’actes que s’hi poden celebrar. Per això es combina un espai diàfan de gran alçada, amb una graderia i un escenari amb plataforma giratòria, i d’altres espais de reunió i gestió del centre.

En la planta baixa s’hi troba a més de la recepció, una petita cafeteria amb una zona prèvia d’exposició, i sales de reunions. En la planta primera, projectada com a balcó sobre el gran showroom, acull sales tècniques, una zona de taules per a trobades casuals i una cafeteria.

Nissan Brand Center
Nissan Brand Center

La tria de materials s’ha fet d’acord amb els valors i trets representatius de la marca, combinant el metall i vidre, propis de la fabricació d’automòbils, amb la fusta i detalls de vegetació mural, en referència als valors mediambientals de la companyia.

L’espai exterior s’ha alliberat d’antigues construccions i conforma una plaça que permeti acollir amb flexibilitat diferents esdeveniments.

Nissan Brand Center
Nissan Brand Center

La façana de l’edifici es remata amb una porxada que dona continuïtat a la coberta i la projecta cap a l’exterior creant un àmbit de relació de la plaça amb l’edifici, i que s’utilitza habitualment com a prolongació de l’espai expositiu del showroom principal. 

Client

Nissan Motor Ibérica S.A.

Ubicació

Polígon Industrial de la Zona Franca, Barcelona

Pressupost

1.050.000 €

Any projecte

2015

Any execució

2015-2016

Zona Franca Duanera

La Zona Franca Duanera està formada per un conjunt d’edificis, que combinen emmagatzematge i oficines dedicades al trànsit de mercaderies.

La voluntat del client de posar al dia els accessos i renovar els molls de càrrega dona l’oportunitat de donar al conjunt unitat a partir de l’aplicació d’un criteri de reforma unitari per als diferents edificis.

Zona Franca Duanera
Zona Franca Duanera

El projecte contempla la restauració dels diferents paraments, malmesos al llarg dels anys per trànsit pesat i el trasllat de mercaderies, així com recuperar la funció de les diferents marquesines que cobreixen els molls de càrrega, les plataformes dels quals van ser substituïdes en la seva totalitat.

En l’accés a l’Edifici A, dedicat a oficines i serveis, es va crear una rampa per resoldre l’accessibilitat, i es va conformar un passeig frontal il·luminat, al nivell de l’edifici. Aquest passeig resol la connexió entre els dos accessos de la mateixa façana, i l’oficina bancaria i el restaurant, tot diferenciant la zona de les àrees de trànsit de mercaderies. La diferència de cota entre el carrer i l’edifici es va resoldre amb un talús amb plantació de sèdum i dues petites zones d’arbrat.

Zona Franca Duanera

La restauració de les façanes dels diferents edificis es va fer de manera unitària, utilitzant un codi de colors, a mode de front pixelat, que respon a la fragmentació original de les façanes prefabricades de l’edifici.

El disseny del conjunt recupera la funcionalitat de totes les àrees de treball, i confereix un nou caràcter, més amable i humà a una zona tradicionalment industrial.

Client

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Ubicació

Polígon Industrial de la Zona Franca, Barcelona

Pressupost

650.000 €

Any projecte

2015

Any execució

2016