Biohabitabilitat. El dormitori, font de salut

La salut de les persones està lligada en gran mesura a l’entorn en el que viu. El tipus d’entorn urbà, els edificis i la feina que fem condicionen en gran mesura que l’ambient que ens rodeja sigui més o menys saludable. Així, de la mateixa manera que tenim cura del nostre cos, l’hem de tenir de l’entorn en el que vivim, en la mesura que ens sigui possible. No en va, l’edifici que habitem és anomenat la tercera pell, després de l’epidermis, primera pell, i de la roba que ens posem, segona pell.

Criteris de biohabitabilitat

L’arquitectura i el disseny d’espais interiors juga un paper clau en la qualitat ambiental dels espais on vivim, i per tant en el nostre benestar personal. A l’estudi 23:45 Arquitectes dissenyem espais interiors, ja siguin habitatges nous, reformes interiors o bé oficines, tenint en compte criteris de biohabitabilitat i la influència sobre la salut que té l’arquitectura, ja sigui pels materials, la il·luminació, el so, o les instal·lacions.

Biohabitabilitat | 2345 Architects

És clar que quant més temps passem en un espai, més influirà sobre nosaltres com estigui dissenyat, i quins factors s’hagin tingut en compte. En aquest cas, el dormitori és sovint l’estança on passem més hores, i per tant una de les zones on cal posar més cura quan es fa un disseny d’interiors. La primera mirada es posa sovint sobre la tria de materials, per tal que siguin saludables i no continguin elements que si bé estan acceptats per la normativa, poden ser perjudicials per la salut, com els formaldehids, els Ftalats, i d’altres components volàtils presents en molts materials de construcció i mobiliari.

Més enllà d’aquests factors, cal tenir molt en compte la influència de les radiacions produïdes per camps elèctrics i magnètics, tant d’alta com de baixa freqüència. Aquests poden provenir d’aparells que tinguem a casa com d’electrodomèstics o el wifi domèstic i la telefonia mòbil.

Des de 23:45 Arquitectes, quan tenim l’oportunitat d’intervenir sobre els espais d’estada i descans de les persones, tenim en compte la disposició de les instal·lacions que envolten aquest espai. D’aquesta manera cal evitar situacions com aproximar electrodomèstics al dormitori, encara que hi hagi un mur de separació, o fer esteses elèctriques que creuin l’estança prop del llit. Quan aquests casos són inevitables, podem recórrer als apantallaments de parets o paviments amb pintures de grafit o malles metàl·liques.

De la mateixa manera, podem dissenyar el traçat de les instal·lacions en arbre, evitant anells, instal·lar circuits elèctrics independents amb desconnexió automàtica per a dormitoris, i programar la desconnexió automàtica del wifi de casa en horari de nit. Les solucions i tècniques per ajudar al benestar de les persones són moltes, i quan dissenyem espais interiors, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada informar als nostres clients de les opcions de que disposem per millorar el seu entorn més proper.

Nova convocatòria de subvencions

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona ha publicat recentment una nova línia de subvencions per a la millora de l’espai públic.

Aquesta nova convocatòria de subvencions està enfocada en dues línies bàsiques:
D’una banda, Elements patrimonials. Projectes en edificis o parts d’edificis que incloguin elements d’interès  patrimonial, catalogats o no. Les actuacions previstes son per exemple rehabilitacions de façanes, recuperació d’elements singulars, rehabilitació de vestíbuls, o locals comercials singulars.

D’altra banda, Millora del Paisatge urbà. Projectes de recuperació de mitgeres, creació de cobertes verdes, i naturalització d’espais. Es preveuen actuacions com aïllament de mitgeres i noves obertures com finestres o  balcons, implantació de fotovoltaiques en mitgeres, verd en cobertes o en vertical, millora d’espais lliures d’edificació, entre d’altres.

El paisaje urbà forma part bé comú I els ciutadans tenen el dret de gaudir-ne.

Els ajust han de servir per a donar rellevància al paisatge, promoure´n el respecte i protegir-ne els valors (comunitaris, cultural, identitaris, patrimonials I històrics).

La sostenibilitat ambiental i la implantació del verd aporta valor al paisatge i millora la qualitat  de vida dels ciutadans.

Cal destacar que aquestes intervencions han de fer-se sempre sota un enfocament de qualitat de l’espai arquitectònic, i seran estudiades una a una per l’IMPU per si poden ser objecte de subvenció, en funció del seu valor afegit de millora de l’espai urbà i el Patrimoni.

L’estudi 23:45 Arquitectes està especialitzat en la intervenció en el patrimoni arquitectònic i tenim una àmplia experiència en la tramitació d’expedients en entorns catalogats. Per això podem excel·lir en l’aportació del valor afegit de qualitat arquitectònica als nostres projectes de rehabilitació, i oferir les millors garanties en l’assoliment de les noves subvencions.

El concepte de millora del patrimoni i el paisatge urbà s’entén des del punt de vista social, tant material com immaterial, vinculant l’habitant i la ciutat. És sota a quest prisma que l’Institut valorarà les propostes que li siguin presentades.

Pel que fa a les dades, hi ha una reserva pressupostaria de 3.200.000 € que es repartiran entre les diferents línies o modalitats d’ajuts i es preveu mantenir aquestes convocatòries anuals durant 10 anys.

La quantia de les subvencions depèn de la intervenció, oscil·lant entre un 15% per a la naturalització de tanques o retirada de fibrociment, i un 50% per a la recuperació d’elements singulars o ornamentals, obres en elements comuns o comerços emblemàtics.

Cal tenir en compte que un projecte es pot acollir a diferents subvencions alhora, com per exemple la recuperació d’estucs originals, alhora que la retirada d’instal·lacions obsoletes o fibrociment.

La data límit per a la sol·licitud de l’Informe Previ de Subvenció és el 15 de novembre de 2022, i la data límit per iniciar les obres és el 31 de març de 2023.

És per això molt important contar amb un estudi d’arquitectura especialitzat, com 23:45 Arquitectes, que tingui en compte tots els aspectes del projecte i conegui de primera mà els que poden ser objecte de subvenció.

L’experiència del nostre estudi en l’ús de materials naturals de base mineral, com estucs i pintures al silicat, o aïllants per al tractament de mitgeres que siguin transpirables i exempts de derivats del petroli, és una garantia de qualitat ambiental, sostenibilitat, i per tant d’èxit en la qualitat del paisatge urbà.

Materials saludables

Arquitectura i salut són dos conceptes que han d’anar de la mà quan es dissenyen espais per a ser habitats. El procés de projecte d’un habitatge o una oficina ha de tenir en compte la distribució, la funcionalitat i la qualitat de l’espai. Però també és molt important tenir en compte els criteris de salut en el disseny, que malgrat sovint no són visibles, sempre formen part de la qualitat d’un bon projecte d’arquitectura.

L’elecció dels materials saludables

Quan a 23:45 Arquitectes fem una selecció del materials saludables a utilitzar en un projecte, tenim en compte la seva composició i cicle de vida, a més de les seves propietats formals i funcionals.

Els espais con materials saludables han de tenir unes instal·lacions ben dissenyades, i la tria de materials ha de ser adequada perquè influeix en gran mesura en la qualitat de l’aire interior. Estudis recents indiquen que a l’interior dels habitatges es poden trobar fins a 5 vegades més contaminants que a l’exterior. Aquests contaminants provenen en gran part de l’ús que es fa de l’habitatge, doncs cal una correcta ventilació per eliminar el CO2, així com tenir cura de la tria de detergents, cosmètics o ambientadors.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Però una gran part dels contaminants que es poden trobar en l’interior d’un habitatge o una oficina, provenen també del materials utilitzats en la seva construcció. L’ús de materials amb plàstics, adhesius, pintures, aïllaments, melamines o contraxapats, entre molts d’altres, contenen COVs (compostos orgànics volàtils) que estan relacionats amb un gran nombre de afeccions a sistema nerviós central, equilibri hormonal o metabolisme. Entre ells destaquen els formaldehids, etilens, clorats i fluorats, o ftalats, per citar-ne alguns.

En els nostres projectes d’arquitectura, la selecció de materials és un procés de gran importància. L’experiència en l’ús de materials saludables ens permet oferir als nostres clients solucions ajustades per a cada situació.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

D’aquesta manera, podem utilitzar pintures de pigments naturals o a la calç, que eviten la formació de fongs i permeten la transpiració dels paraments. Per la seva banda, els estucs naturals permeten que les parets transpirin i ajuden a regular la humitat interior dels espais.

Els aïllaments tèrmics poden ser inerts, orgànics y sense derivats del petroli, com les llanes de roca, suro o fusta premsada, i es poden triar tant per actuacions interiors com per revestiments exteriors tipus SATE.

materials saludables | 2345 arquitects Barcelona

Les fustes i els fabricants de mobiliari i revestiments, cada vegada incorporen més criteris de sostenibilitat en els materials, ja siguin coles, vernissos o olis naturals que amb l’ús adequat donen a la fusta un valor afegit de qualitat.

En el procés de disseny d’habitatges, oficines o rehabilitacions d’edificis, a l’estudi 23:45 Arquitectes ens agrada acompanyar als clients en el coneixement de les diferents opcions que li permetin obtenir una arquitectura de qualitat i responsable amb el medi ambient, així com donar-los les eines per a un ús més profitós i saludable dels espais que habiten.

Noves oficines a la planta tercera de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant els darrers sis anys, 23:45 Arquitectes hem tingut l’oportunitat de col·laborar en la reforma integral de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, a la Plaça Sant Jaume.

La intervenció ha suposat actuar des del reforç estructural dels sostres,

fins als últims acabats, il·luminació o estucats.

El procés de disseny de la nova planta d’oficines ha tingut en compte el valor patrimonial dels diferents elements i ens hem coordinat contínuament amb el Servei de Patrimoni de l’Ajuntament, així com historiadors i arqueòlegs.

Noves oficines a la planta tercera de l’Ajuntament de Barcelona | 2345 Arquitectes

A les noves oficines de l’Ajuntament de Barcelona hem aconseguit un resultat d’alt nivell sense afectar el valor patrimonial de l’edifici

Els diferents projectes han consistit en un aixecament minuciós de l’estat actual, amb especial atenció a les preexistències patrimonials i la relació amb zones com el Saló de Cent o l’Escala Falqués.

En tota la planta s’ha realitzat un reforç dels sostres amb una nova capa de compressió,

i un ignifugat de les estructures metàl·liques.

De la mateixa manera, s’han retirat totes les instal·lacions existents i s’ha instal·lat climatització amb recuperadors de calor i il·luminació Led, sempre cercant l’eficiència energètica de les noves oficines.

Per als acabats interiors s’ha optat per donar continuïtat al sòcol estucat del pla de façana, mentre que al tancament dels espais d’oficines se li ha donat un aspecte contemporani, amb l’ús de fusta lacada i revestiment vinílic.

Les noves oficines han resultat un espai de qualitat, lluminós i ampli, que reflecteix l’esperit de l’edifici històric on es troba, alhora que aporta totes les necessitats de infraestructura i confort que demanda un espai d’alt nivell.

Sectorització contra incendis de l’Escala de Romans a l’Ajuntament de Barcelona.

23:45 Arquitectes hem rebut l’encàrrec de transformar l’anomenada Escala de Romans en un sector d’incendis independent de l’edifici Palau de l’Ajuntament de Barcelona.

El projecte s’engloba en les obres d’adequació de diferents espais de les Cases Consistorials al Pla Director d’Incendis, recentment actualitzat.

Escala de Romans

Un projecte de sectorització contra incendis d’un edifici de gran valor patrimonial


El principal repte del projecte és adequar les necessitats tècniques i la protecció de diferents elements patrimonials de gran valor que envolten l’escala, com són les restes romanes del subsòl, el Saló de Cròniques amb pintures murals de Josep Maria Sert, o la Sala Tàpies amb un gran quadre del pintor català.

Sectorització contra incendis Barcelona | 2345 Arquitectes

L’experiència en restauració i intervenció en elements patrimonials del nostre estudi, ens permet afrontar amb seguretat i sensibilitat aquest repte tan engrescador.

Saló de cròniques decorat amb pintures de Josep Maria Sert

Reforma d’habitatges al Districte de Ciutat Vella de Barcelona

Recuperem els materials originals d’un edifici de Ciutat Vella

Després d’uns mesos d’obres, hem finalitzat la reforma de diversos habitatges en un mateix edifici del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, on hem centrat el nostre esforç en actualitzar unes distribucions que no casaven amb la manera de viure d’avui en dia, i hem recuperat l’essència dels materials de l’edifici, que va ser construït el segle XIX, però amb els criteris del segle XXI.

En el disseny de les noves distribucions i en l’elecció dels materials d’acabat, cada habitatge tenia les seves particularitats, i hem anat aplicant un criteri comú, però amb variants per donar singularitat a cada un dels pisos.

Quan hem pogut recuperar el mosaic hidràulic original, l’hem combinat amb el paviment dels banys en fusta. Quan no hem trobat un paviment original en bon estat, hem escollit parquet flotant per donar calidesa, i peces ceràmiques de gran format amb acabat en gris-formigó en els banys com a contrast.

Pel que fa als sostres, ens agrada enderrocar cel-rasos afegits i deixar les bigues de fusta vistes. A les plantes on el sostre és més alt, les hem decapat deixant la fusta al natural, i a les plantes amb el sostre més baix, les hem pintat de color blanc per alleugerir l’espai.

Hem unificat els materials del mobiliari de cuina a tots els pisos, buscant un estil sobri i a la vegada actual, amb mobles lacats en gris clar i plans de treball foscos, sense rajoles.

Per il·luminar els diferents espais, hem utilitzat diferents sistemes com aplics d’escaiola de caire minimalista amb il·luminació inferior i superior, o bé tires LED seguint alguna de les bigues del sostre per il·luminar l’armari del dormitori, per exemple.


Quant a les fusteries hem mantingut les portes i finestres originals de fusta, per respectar el llenguatge de l’edifici, o bé les hem renovat amb el mateix material i composició.

Estem satisfets amb el resultat obtingut, fruit d’un treball minuciós i respectuós amb l’edifici original, amb permanent contacte amb la propietat i de la mà de l’empresa constructora Singular Soluciones Integrales, S.L.

23:45 Arquitectes: Nou estudi d’arquitectura

Ens agrada fer-vos saber que a 23:45 Arquitectes estrenem estudi d’arquitectura professional.

Ens hem traslladat a un nou espai a la mateixa zona de Sant Gervasi de Barcelona, més ben equipat i més lluminós. Disposarem de més espai de treball per a la redacció de projectes, més espais de relació i sala de reunions independent per a videoconferències.

Un estudi d’arquitectura més lluminós i ampli

L’estudi d´arquitectura ha estat dissenyat per compartir l’ambient, la llum i els projectes. Per això hem triat un nou local amb molta llum natural, però orientat a nord. Les divisòries són de vidre per augmentar la percepció d’amplitud i hem incorporat una única taula de gran format per treballar en equip amb facilitat.

Hem optat per mobiliari blanc, funcional, i per materials naturals per tal de mantenir l’ambient serè, lluminós i agradable. Les parets tenen únicament dos tons per acompanyar i definir les diferents zones de l’estudi.

Hem incorporat també jardineres i una petita biblioteca per a les estones en que cerquem inspiració.

Comencem amb il·lusió renovada aquesta nova etapa, convençuts que la qualitat de l’espai de treball es reflecteix en els projectes que realitzem, amb les ganes i la dedicació de sempre.

Us convidem a visitar-nos!

La nostra nova adreça és:
Ronda General Mitre 184, entresol 2a. 08006 Barcelona
Telèfon: 93 310 35 55.
Correu electrònic:

Reforma integral d’habitatge a les Tres Torres

Reforma integral d’habitatge al carrer Castellnou per una parella jove.

L’any 2017 ens encarreguen la reforma d’un habitatge en un edifici d’un segle d’antiguitat, del barri de les Tres Torres de Barcelona, per una parella jove.

L’habitatge conservava la distribució original, amb molts espais tancats i un llarg passadís, i el nostre repte va ser trencar amb aquesta rigidesa, i aconseguir que el cor de l’habitatge s’obrís i guanyés llum natural.

Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres
Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres

Vam ampliar la cuina, fent-la a la vegada semioberta amb un sistema de tres grans portes corredisses envidrades en T, de manera que passés a formar part de la sala d’estar, o bé es pogués segregar de manera fàcil i còmoda. A la vegada, es crea un office annex a la cuina, que de la mateixa manera, es pot unir, o pot passar a ser un espai independent, segons el moment del dia o les necessitats dels usuaris.

En aquesta franja central de cuina i office, es col·loca un paviment neutre de gran format, que separa els àmbits de la sala d’estar i de la zona d’accés, on s’ha restaurat el mosaic hidràulic original de l’habitatge.

Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres

El projecte posa en valor els materials originals de l’edifici, respectant els paviments hidràulics, les finestres de fusta, les motllures de guix, i es deixa al descobert el maó manual d’una de les parets de la sala d’estar i del dormitori, donant textura i calidesa. També es dissenyen els mobles del capçal del llit i de la sala d’estar amb taulers lacats, integrant-los amb el blanc de les parets.

Pel que fa al disseny de la cuina, es va escollir un mobiliari d’estil clàssic amb pla de treball de marbre blanc, respectant l’estil de l’edifici, però a la vegada amb tocs actuals com la il·luminació i tots els electrodomèstics necessaris per les necessitats actuals.

Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres
Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres

Els banys es van rehabilitar totalment, emprant el mateix paviment neutre de la cuina, de gran qualitat, i el marbre blanc per unificar, no traient així protagonisme al mosaic hidràulic que és molt característic de l’època de l’edifici.

Les dues habitacions que donen a carrer, es mantenen separades, però fent que una doni servei a l’altra tot creant un gran vestidor amb llum natural i amb armaris dissenyats a mida.

Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres
Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres

Amb aquesta obra de reforma hem aconseguit posar al dia un habitatge antic, sempre respectant la seva essència arquitectònica, però amb totes les necessitats actuals.

Reforma integral d'habitatge a les Tres Torres

Client

Particular

Ubicació

Carrer Castellnou, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

Pressupost

82.000 €

Any projecte

2017

Any execució

2018

Reforma d’habitatge a Barcelona

Fa uns mesos vam rebre l’encàrrec de reformar un habitatge al passatge Marimon de Barcelona, amb un condicionant molt clar: havíem de canviar la ubicació de la cuina, per connectar-la amb l’espai exterior, i també amb la sala d’estar. Es tracta d’un habitatge en planta entresol, donant a la façana posterior de l’edifici, amb una gran terrassa a l’interior d’illa.

Reforma d’habitatge a Barcelona amb cuina i espai exterior connectats

Per poder realitzar aquesta connexió vam haver de fer una obertura de grans dimensions en una paret de càrrega, i vam aconseguir un espai fluid i lluminós, des del qual hi ha la sortida a la terrassa, quan abans es feia a través d’un dormitori.

En aquest espai principal de l’habitatge, vam incorporar mobiliari fix com és la llibreria que presideix l’espai, i el moble-llar de foc on s’hi recolza la televisió. Tot integrat en color blanc, i amb elements de fusta per donar calidesa. També es va dissenyar un gran armari al vestíbul d’accés, amb dues úniques portes corredisses, per guardar abrics i tots aquells objectes que es volen tenir a mà, però ben endreçats.


La cuina està configurada en L, i està equipada amb armaris alts i baixos, combinant també el color blanc amb el de la fusta, creant l’efecte bicolor. Es tracta d’un disseny minimalista amb tiradors molt discrets, electrodomèstics integrats en els mobles, i molt espai d’emmagatzematge.


El nou dormitori principal de l’habitatge, es va desplaçar a la zona interior del pis, creant a la vegada un bany privat amb accés des de l’habitació. El bany està equipat amb un inodor suspès, moble de fusta dissenyat a mida amb rentamans incorporat, i dutxa amb llum tènue rasant.  També s’hi ha dissenyat un vestidor ampli i funcional, que es pot segregar amb portes corredisses vidrieres de la resta del dormitori.

L’habitatge també disposa d’un dormitori secundari, un altre bany complet, i la zona de rentat i planxat de roba, que queden a la part més interior i privada.

Per a la reforma de l’habitatge s’ha utilitzat el mateix paviment per totes les estances, que és un porcellànic imitació fusta, de gran qualitat, que ajuda a unificar la imatge contínua dels diferents espais. Les parets, portes i armaris s’han pintat de blanc, per reflectir al màxim la llum natural.

Quan hem acabat les obres, hem pogut comprovar que la idea inicial de la propietària de canviar la ubicació de la cuina, ha estat un encert, obtenint una zona de dia molt lluminosa oberta a la terrassa, i una zona de nit privada a la part més interior de l’habitatge.

Disseny interior de les oficines d’EAIA a Barcelona

Per a l’estudi 23:45 Arquitectes, rebre l’encàrrec de disseny interior de les oficines dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, suposa un repte professional, degut a la importància social d’un equipament d’aquest tipus. Cal garantir la qualitat dels espais, estudiant molt bé el disseny i la creació d’ambients de treball per a tasques veritablement sensibles.

El projecte de les noves oficines de l’EAIA es desenvolupa en uns locals diàfans situats en un gran edifici del Passeig de Torras i Bages del barri de Sant Andreu de Barcelona. El local de partida té façana al propi passeig, on se situarà l’accés dels usuaris, i també obre a l’interior d’illa, on es troba l’accés dels treballadors del centre. En l’interior es produeix un desnivell de gairebé un metre d’alçada que caldrà resoldre, adaptant la distribució per a usuaris amb mobilitat reduïda.


El disseny interior de les oficines d’EAIA de Barcelona respon a les necessitats dels treballadors i famílies

El disseny dels espais interiors té dues vessants molt diferents. El programa d’usos preveu un conjunt de sales de reunions, on el personal del centre es reuneix amb les famílies que s’acullen al servei de l’EAIA. Per altra banda hi ha els espais i despatxos interns dels propis treballadors. Cada zona respon a una necessitat de disseny diferent, i a la creació d’un ambient de treball i una selecció de materials d’acord amb la funció que s’hi desenvolupa.

Les sales de reunions amb les famílies són espais destinats a la conversa i la conciliació, amb un grau important d’intimitat. Des de 23:45 Arquitectes vam triar la fusta com a material noble en el disseny dels diferents espais. Els espais esdevenen càlids i acollidors, amb colors suaus i materials confortables. La il·luminació s’ha basat en l’ús de LEDs de baix consum i tonalitat càlida. D’una banda, s’han situat petits projectors en el sostre de les sales per a donar una llum homogènia sense enlluernament. D’altra banda, s’han situat aplics de paret per a generar un llum de sobretaula destinat a focalitzar el pla de treball i afavorir la concentració.

El backoffice dels treballadors del centre i els espais de servei annexes, com sales de reunions i la cafeteria, s’han dotat d’un ambient més dinàmic, que afavoreixi la distensió i la comunicació, sense estridències. El color blanc és el dominant d’aquestes àrees, oferint una neutralitat que acompanyada de l’orientació assolellada, ofereix l’entorn adequat per a la productivitat i la comunicació.

Des de 23:45 Arquitectes creiem que el conjunt de les oficines ha de tenir una imatge unitària, i un disseny amb un fil conductor que lligui els diferents ambients de treball, cadascun amb la seva personalitat, i que confereixi a l’EAIA una unitat reconeixible.

En aquest cas hem optat per l’acabat de llistons de fusta, que recorre els falsos sostres de totes les estances del centre. Alhora el seu disseny es combina amb una il·luminació dinàmica o estàtica segons la zona, creant els entorns de treball més adequats per a cada àrea.

En determinades zones, com en l’accés i la sala de reunions, aquest revestiment omple un parament complert, generant un espai estàtic alhora que expansiu, gràcies al contrast entre els llistons de faig i el fons negre que els sustenta. Alhora, aquest suport és un absorbent acústic que proporciona una gran qualitat acústica per aquests espais de trobada.

El disseny interior de les oficines és per 23:45 Arquitectes un repte i una oportunitat per contribuir a la qualitat de treball, amb el disseny d’espais adaptat específicament a les necessitats dels usuaris. Els projectes sempre s’encaren prioritzant la funció i els usuaris, amb qualitat i rigor, per assolir ambients de treball que contribueixin activament al benestar i la productivitat.